`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/02/07· Bijgewerkt door Priscilla F. Harmanus 🇳🇱

The integration of the open source software in the EU competition law

arno.uvt.nl

Universiteit van Twente

Introductie » 1. Marktdefinitie en de problemen met betrekking tot de open source software » 1.1 Product marktdefinitie » 1.2 Geografische marktdefinitie » 1.3 Competitieve beoordeling (assessment) » 1.4 De problemen met betrekking tot de relatie tussen de open source software en propriëtaire software » 2. Competition law concerns met betrekking tot MySQL in het licht van Sun Oracle Zaak » 2.1 De open source licentiering » 2.2 Controverse van het MySQL-model voor dubbele licenties » 2.2. Discussie over het besluit van de Commissie met betrekking tot MySQL »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 

Onderstaande tekst is vertaald vanuit het Engels (bron arno.uvt.nl) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


De integratie van de open source software in het EU-mededingingsrecht

2014/01/31


Invoering / Introductie
Dit artikel is bedoeld om een ​​overzicht te geven van de problemen die in de praktijk voortvloeien uit de open source software, in relatie tot de propriëtaire software. Rekening houdend met het specifieke open karakter, dat tegelijkertijd het voordeel en de zwakke plek is, heb ik geprobeerd de problemen te presenteren waarmee de ontwikkelaars (developers) en gebruikers (users) van open source software te maken hebben.

Het eerste deel van het artikel geeft een overzicht van de relevante markt, en de marktstructuur met betrekking tot de markt voor desktop / PC-besturingssystemen (OS) en de mobiele / tablet software markt (de markt voor mobiele / tabletsoftware). Om specifieke kwesties uit te leggen, heb ik verwezen naar verschillende zaken uit de jurisprudentie van de VS en de EU. Ik probeerde ook te wijzen op de problemen die voortkwamen uit de fusie van Sun Oracle met betrekking tot de open source MySQL-database, het belangrijkste onderdeel van het besluit van de Commissie en het onderwerp (topic) dat heftige discussies veroorzaakte onder de open source-gemeenschapsleden, zowel voor als na de fusie.

Problemen met betrekking tot de interoperabiliteit in de context van de open source software is ook een belangrijk punt vanuit het standpunt van de open source community/gemeenschap. Het creëren van concurrerende software kan erg moeilijk of zelfs onmogelijk zijn zonder de relevante informatie over interoperabiliteit. De EU heeft een belangrijke stap op dit gebied gezet met haar Europese interoperabiliteitskader (European Interoperability framework), maar er zijn in de toekomst nog meer onderwerpen te bespreken. Meer specifiek heb ik de kwestie met betrekking tot Java-technologie uitgelegd in de context van de bovengenoemde case, en de vergelijking gemaakt tussen de verwachte gevolgen van de fusie en de daadwerkelijke gevolgen.

Ik heb ook enkele van de minder besproken kwesties met betrekking tot de open source software meegenomen, zoals de afdwingbaarheid van FOSS-licenties, het belang van de mate van samenwerking met de experts op het gebied van de open source software bij het nemen van de beslissingen over de open source software, en de relatie tussen open source software en openheid.


1. Marktdefinitie en de problemen met betrekking tot de open source software
Open source software bevat enkele belangrijke functies die veel voorkomen bij propriëtaire software. Tegelijkertijd, staat het er echter diametraal tegenover op veel verschillende niveaus. Laten we voor de discussie aannemen, dat er invloed is op de handel tussen de lidstaten, en dat we niet met zekerheid kunnen beweren dat open source software en propriëtaire software echt tot dezelfde productmarkt behoren. De belangrijkste eerste stap bij het identificeren en bepalen van concurrentiedruk voor bedrijven is het definiëren van de relevante markt. Zoals we weten, bestaat een relevante marktanalyse uit twee essentiële aspecten: relevante productmarkt en relevante geografische markt.

1.1. Definitie van de productmarkt
Uit de arresten van het Hof van Justitie (the judgements of Court of Justice), zien we dat het Hof (Court) de marktdefinitie als een kwestie van uitwisselbaarheid beschouwt 1. Met andere woorden, goederen of producten die onderling uitwisselbaar zijn, maken bijgevolg deel uit van dezelfde productmarkt. In de mededeling (Notice) betreffende de definitie van de relevante markt voor de doeleinden van het EU Competition Law/EU-mededingingsrecht 2, wees de Commissie erop dat bedrijven onderhevig zijn aan drie vormen van concurrentiedruk; substitueerbaarheid aan de vraagzijde, substitueerbaarheid aan de aanbodzijde en potentiële concurrentie, waarbij de substitueerbaarheid aan de vraagzijde in het bijzonder wordt benadrukt.

Laten we, hiermee rekening houdend, dit aspect van de definitie van de productmarkt beschouwen in termen van het onderwerp van discussie: open source en propriëtaire software. Het is belangrijk om het feitelijke onderscheid tussen beide goed uit te leggen. Niet elke propriëtaire software is volledig gesloten source software (er is bijvoorbeeld OSX van Apple, wat propriëtaire software is, maar het bevat delen van de open source software (de kernel). Er zijn enkele andere voorbeelden, zoals Fedora, CentOS, openSUSE etc.), daarom zou het nauwkeuriger zijn om "closed source software" te gebruiken in plaats van propriëtaire software. Bovendien, betekent open source software niet dat het gratis 


1 For example in case United Brands Company and United Brands Continentaal BV v Commission of the European Communities, Case 27/76
2 Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law, Official Journal C 372 , 09/12/1997 P. 0005 – 0013 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1209(01):EN:HTML , accessed on 26.12.2013.)


is.3 Deze vraag is enigszins gecompliceerd. Ze doen het en tegelijkertijd ook in feite niet. Het punt is dat dit onderscheid meer inhoudt dan er werd gezegd in verschillende besluiten van de Commissie. Een van de belangrijkste redenen waarom softwaregebruikers en / of ontwikkelaars de open source software gebruiken in plaats van de closed source software, komt neer op het feit dat open source software hen keuzevrijheid biedt. Omdat software een specifiek product is, kan het niet precies worden vergeleken met andere producten.

Laten we, hiermee rekening houdend, dit aspect van de definitie van de productmarkt beschouwen in termen van het onderwerp (topic) van discussie: open source en propriëtaire software. Het is belangrijk om het feitelijke onderscheid tussen beide goed uit te leggen. Niet elke propriëtaire software is volledig gesloten of closed source software (er is bijvoorbeeld OSX van Apple, wat propriëtaire software is, maar het bevat delen van de open source software (de kernel). Er zijn enkele andere voorbeelden, zoals Fedora, CentOS, openSUSE etc.), daarom zou het nauwkeuriger zijn om “closed source software” te gebruiken in plaats van propriëtaire software. Bovendien betekent open source software niet dat het gratis is.3 Deze vraag is enigszins gecompliceerd. They do and, at the same time, they (in feite) actually do not. Het punt is, dat dit onderscheid meer inhoudt dan er werd gezegd in verschillende besluiten van de Commissie. Een van de belangrijkste redenen waarom softwaregebruikers en/of ontwikkelaars (developers) de open source software gebruiken in plaats van de closed source software, komt neer op het feit dat open source software hen keuzevrijheid biedt (freedom of choice). Omdat software een specifiek product is, kan het niet precies worden vergeleken met andere producten.

Echter, softwareontwikkelaars (software developers) die de voorkeur geven aan (en gebruiken) voor de open source software kunnen de software echter gebruiken, veranderen en aanpassen zodat deze volledig aansluit bij hun behoeften en wensen. In tegenstelling tot de closed source software, stelt OS software hen in staat controle te hebben over de software en niet andersom. Closed source software dwingt de gebruikers om gecontroleerd te worden door de software. Hoewel het hen bepaalde rechten verleent, in ruil voor het afzien van andere rechten (zoals het recht op toegang tot de broncode en om deze te wijzigen), dwingt het hen om specifieke gebruiksvoorwaarden te accepteren. Gebruikers gingen akkoord met deze voorwaarden, maar in sommige gevallen betekent dit zelfs dat de software gebruikers kan bespioneren, ook al betekent dit dat de privacy van gebruikers wordt geschonden. Metaforisch gesproken, zou men de aankoop van closed source software kunnen vergelijken met de aankoop van een flat onder de voorwaarden dat de gebruiker de muren niet kan schilderen of indien nodig een extra muur kan plaatsen, of de deuren (doors) en ramen (windows) kan veranderen.4 Daarom, is de gebruiker beperkt en verstoken van de rechten die hij of zij normaal gesproken zou moeten kunnen uitoefenen (exercise).

Omdat de softwareontwikkelaars/developers componenten proberen te ontwerpen met een hoge cohesie en een lage koppeling, is vrijheid voor hen van groot belang. Als ze closed source software gebruiken, kunnen ze tijdens het bouwen van bepaalde systemen geen componenten kiezen, en kunnen ze die componenten zeker niet vervangen door betere alternatieven op een later tijdstip (bijvoorbeeld als een persoon of een bedrijf achter een specifieke software component ervoor kiest om verdere productie te stoppen of wanneer een bedrijf ervoor kiest om de ondersteuning voor het onderdeel af te schaffen). Daarom, in het geval dat een open source project niet 


3 In feite is er een taalkwestie met betrekking tot het woord “free”, dus ik vermijd opzettelijk het begrip “free software”. In de Engelse taal verwijst het woord “free” zowel naar gratis/free, als naar “vrijheid/freedom”. Dit betekent dat de open source gemeenschap die het woord “free” wilde toewijzen, vrij is als “vrijheid” (free as in “freedom”), in het Frans heet het gewoon “logiciel libre”. Vaak wordt het woord verkeerd geïnterpreteerd en als gevolg daarvan, trekken sommige mensen de verkeerde conclusie dat open source software beschikbaar is tegen een nulprijs. Daarom is vrije software altijd vrij (free as in freedom) en is open source software misschien niet altijd vrij, maar wel beschikbaar. Gezien de vele gemeenschappelijke punten van vrije en open source software, zullen we deze voorwaardelijk gelijk beschouwen (maar alleen voorwaardelijk). 
4 Ik heb tijdens het onderzoek voor dit artikel contact opgenomen met verschillende open source ontwikkelaars/developers en dit is de vergelijking die een van hen heeft gebruikt.


past bij de behoeften van een ontwikkelaar/developer, kan hij bijdragen en/ of anderen helpen om sneller met een oplossing te komen. Het resultaat hiervan is dat de OS software niet kan “doodgaan”, want het kan altijd in iets nieuws worden gevorkt/afgesplitst (forked).5

Om de uitwisselbaarheid ervan te identificeren (interchangeability) van OS software voor de gebruikers, heb ik hier kleinschalig onderzoek naar gedaan (via social network)6. 187 gebruikers hebben deelgenomen aan het onderzoek. De steekproef is niet representatief, aangezien mijn onderzoek een klein deel bestreek van de community/gemeenschap van open source software gebruikers en geen enkele van de propriëtaire software gebruikers omvatte. De onderzoeksvragen waren: “Is open source software substitueerbaar voor jou?” en “Zou u overwegen om OS software te vervangen door propriëtaire (closed source) software?”. Met betrekking tot de eerste vraag, zei 84% van de gebruikers (157 gebruikers) dat ze geen propriëtaire software zouden gebruiken in plaats van OS-software. De rest van de gebruikers antwoordde dat ze mogelijk in plaats daarvan propriëtaire software zouden kunnen gebruiken, maar alleen nadat ze alle andere mogelijke opties hadden onderzocht.

Met betrekking tot de tweede vraag, antwoordde 74% van de gebruikers dat ze niet zouden overwegen om hun OS software te vervangen door propriëtaire software. Ongeveer 16% zei dat ze het alleen in buitengewone omstandigheden zouden doen, zoals om veiligheidsredenen (security reasons), en 10% zei dat ze het alleen zouden doen als de propriëtaire software een aanzienlijk betere oplossing biedt. Mocht het grootschalige onderzoek met vergelijkbare doelstellingen worden uitgevoerd, lijkt het mij dat dit een enigszins ander beeld zou geven van de uitwisselbaarheid van OS software dan het beeld dat de Commissie als echt beschouwt.

Bovendien is een customer lock-in (of vendor lock-in) een strategie die wordt toegepast door de propriëtaire softwareleveranciers (proprietary software vendors). In het geval van customer lock-in, is een klant afhankelijk van de verkoper voor wat betreft de producten en diensten, en zou hij / zij aan aanzienlijke kosten worden blootgesteld als hij / zij besluit over te stappen naar een andere verkoper (vendor) / product. Deze overstapkosten 


5 De meest gebruikte definitie van fork is die is gecreëerd van en door Wikipedia. (The most often used definition of fork is the one created by the Wikipedia.) Omdat ik geen algemeen aanvaarde definitie van de vork heb gevonden, heb ik deze omarmd: ”In software engineering, gebeurt er een projectvork wanneer ontwikkelaars/developers een kopie van de broncode van een softwarepakket nemen en er onafhankelijke ontwikkeling (independent development) op starten, waardoor een apart stuk van software ontstaat wanneer ontwikkelaars/developers een apart stuk software maken. De term impliceert vaak niet alleen een ontwikkelingstak, maar een splitsing in de ontwikkelaars-gemeenschap/developer community, een vorm van schisma. Free en open-source software is software die, per definitie, kan worden afgesplitst van het oorspronkelijke ontwikkelingsteam zonder voorafgaande toestemming zonder enige auteursrechtwetgeving/auteursrechtwet te schenden. Gelicentieerde forks van propriëtaire software (bijv. Unix) komen echter ook voor.”
6 Namelijk Facebook


weerhouden de klant er in feite van om over te stappen naar een andere leverancier (vendor) en dwingen hem of haar daarom om dat specifieke propriëtaire (closed source) product of dienst te blijven gebruiken. Desalniettemin, is de lock-in niet oneindig, en in ruil daarvoor, krijgt de consument bepaalde handige functies (features). Maar sommige specifieke gebruikers, zoals open source ontwikkelaars/developers, vinden het gebrekkig voor de doeleinden van hun specifieke vereisten.

Wat betreft de SSNIP-test, het zou vrijwel onmogelijk zijn om dit type test uit te voeren vanwege de verschillende bedrijfsmodellen die worden gebruikt door leveranciers van propriëtaire software (proprietary software vendors) en leveranciers van OS software (OS software vendors). Gezien de redenen waarom de gebruikers van de OS software (OS software users) ervoor kiezen om de OS software te gebruiken, is het vanuit mijn oogpunt niet meer dan logisch om te concluderen dat de prijs hun beslissing niet in aanzienlijke mate beïnvloedt. Aangezien er problemen zijn met betrekking tot de klassieke benadering van het marktaandeel (amount of sales/hoeveelheid verkopen), vanwege het specifieke bedrijfsmodel dat wordt gehanteerd door de distributiebedrijven van open source software, zullen we een overzicht geven van de gegevens met betrekking tot de informatie over de belangrijkste statistieken zoals browser trends, zoekmachine gegevens (search engine data) en besturingssystemen (operating systems) in de context van maandelijks gebruik door de gebruikers. Wat betreft de besturingssystemen, zijn er twee grote markten; Desktop/PC-besturingssysteem (laptops en personal computers) en mobiele besturingssystemen (mobiel besturingssysteem/mobile OS omvat mobiel en tablet-besturingssysteem/tablet OS). De gegevens (data) worden verzameld van de website www.netmarketshare.com7


7 Methodologie voor het verzamelen van gegevens (data) over het netto marktaandeel: “We verzamelen gegevens van de browsers van sitebezoekers (site visitors) naar ons exclusieve on-demand netwerk van HitsLink Analytics- en SharePost-klanten/SharePost clients. Het netwerk omvat meer dan 40.000 websites, en strekt zich uit over de hele wereld. We ‘tellen’ unieke bezoekers op onze netwerksites, en tellen slechts één uniek bezoek aan elke netwerksite per dag. Dit maakt deel uit van ons kwaliteitscontroleproces (quality control process) om fraude te voorkomen, en om een ​​zo nauwkeurig mogelijke weergave (portrayal) van het marktaandeel van internetgebruik te garanderen. De gegevens zijn samengesteld (compiled) op basis van ongeveer 160 miljoen unieke bezoeken per maand. De informatie die op www.netmarketshare.com wordt gepubliceerd, is een samenvoeging van de gegevens (data) van dit netwerk van gehoste websiteverkeerstatistieken/website traffic statistics. Daarnaast, classificeren we meer dan 430+ verwijzingsbronnen-/sources die zijn geïdentificeerd als zoekmachines (search engines). De verzamelde verkeersverwijzingen van deze zoekmachines worden samengevat en maandelijks gerapporteerd. De statistieken voor zoekmachines bevatten zowel organische als gesponsorde verwijzingen. Deze gegevens bieden waardevol inzicht in belangrijke trends voor internetgebruik. Deze statistieken bevatten maandelijkse informatie over de belangrijkste statistieken (key statistics) zoals browser trends (bijv. Marktaandeel Internet Explorer vs. Firefox), verwijzingsgegevens van zoekmachines/search engines (bijv. Marktaandeel Yahoo vs. Bing vs. Google verkeer) en aandeel besturingssysteem (Windows vs. Mac vs. Linux-marktaandeel of zelfs het iOS-marktaandeel vs. Android) De gegevens worden maandelijks gratis ter beschikking gesteld, inclusief het marktaandeel van maandelijks gebruik en trends voor browsers, besturingssystemen en zoekmachines. Er is een bijgewerkte versie beschikbaar die rapporten per geolocatie, preview-wekelijkse gegevens en andere functies biedt.
Aanvullende schattingen over de websitepopulatie:
76% neemt deel aan pay-per-click-programma's om bezoekers naar hun sites te leiden.
43% zijn commerciële sites
18% zijn bedrijfssites
10% zijn inhoudssites
29% classificeert zichzelf als andere (inclusief gov, org, zoekmachine-marketeers enz..)


Met betrekking tot het marktaandeel van desktop/PC-besturingssystemen, wijzen de beschikbare gegevens erop dat Windows (Microsoft) 90,66% van de markt in handen heeft. Mac OS (Apple) heeft 7,73% en Linux (het open source besturingssysteem) 1,61% van deze markt. De beschikbare gegevens tonen een onweerlegbare dominantie van Microsoft op de markt voor desktop / PC OS (hoewel het marktaandeel lichtjes is gedaald van 93,70% in 2008 tot 90,66% in 2013). Deze gegevens omvatten niet het aantal verkopen van het besturingssysteem van Microsoft, maar geven de statistieken weer over het verkeer op de gehoste website. Ik kon de feitelijke verkoopinformatie met betrekking tot Microsoft’s besturingssysteem – Windows niet vinden, maar de beschikbare informatie waartoe ik toegang had via de zoekmachines toonde aan dat Windows nog steeds lijkt te zijn geïnstalleerd op meer dan 90% van de computers wereldwijd (om precies te zijn 91,62% ) 8

Volgens dezelfde methode van gegevensverzameling is de situatie wat het marktaandeel van het besturingssysteem voor mobiele telefoons / tablets betreft aanzienlijk anders. Hoewel het absoluut dominant is op de markt voor desktop- / pc-software, heeft Microsoft een verwaarloosbaar aandeel van 0,50% (Windows Phone), terwijl iOS (Apple) 55,39% van het marktaandeel heeft. Indien bij elkaar opgeteld, hebben Android OS (open source) en iOS 85,97. De rest van de markt bestaat uit Java ME (Oracle) met 6,47%, Symbian (3,58%), Blackberry (2,55%), en Kindle, Windows Phone, Samsung, Bada, Windows Mobile, etc. Heel andere stand van zaken vergeleken op de markt voor desktop/PC-besturingssystemen. Interessant genoeg lijken er op deze markt geen problemen te zijn met betrekking tot interoperabiliteit, waarschijnlijk omdat beide gemakkelijk beschikbaar zijn voor ontwikkelaars. Bovendien draaide volgens IDC en Gartner 57,9% van alle mobiele apparaten wereldwijd in 2012 het Android-besturingssysteem. Ze zijn ervan overtuigd dat Android van Google tot en met 2016 marktleider zal blijven.


Concurrerende methodologieën zijn niet zo nauwkeurig als het gebruik van wereldwijde analysegegevens. Concurrerende methoden zijn onder meer:
Enquêtes of panels: de resultaten van een enquête zijn gebaseerd op een subset van de algemene internetpopulatie (degenen die enquêtes willen en kunnen invullen). Bovendien worden enquêtes doorgaans niet in alle talen en voor alle regio's aangeboden. Dit kan de resultaten aanzienlijk vertekenen. ISP-gegevens: hoewel de hoeveelheid ISP-gegevens omvangrijk kan zijn, zijn ISP's regionaal. Dus tenzij de ISP-gegevens een samenvoeging zijn van alle ISP's, zal er een ingebouwde regionale voorkeur voor de marktaandeelrapporten zijn. Werkbalken of andere trackingcomponenten die op computers zijn geïnstalleerd: aangezien de componenten identiek moeten worden ontwikkeld voor elk mogelijk platform en elke taal en gelijkmatig over alle platforms en regio's moeten worden verdeeld, is deze verzamelingsmethode inherent gebrekkig.” (http://www.netmarketshare.com/faq.aspx#Methodology, geraadpleegd op 11.11.2013.)
8 Deze specifieke informatie vond ik op www.softpedia.com, maar ik heb het ook opgemerkt op andere websites die rapporteren over het marktaandeel van het besturingssysteem en het nieuws over de kwestie posten (zoals news.cnet.com, techpinions.com, enzovoort.)


1.2. Geografische marktdefinitie
Geografische markt verwijst naar het gebied waarin het product op de markt wordt gebracht en “waar de voorwaarden voldoende homogeen zijn om het effect van de economische macht van de betrokken onderneming te kunnen beoordelen”9. Rekening houdend met de bijzonderheid van het gebied van informatietechnologie, is het relatief eenvoudig om de definitie van de geografische markt te bevestigen. Aangezien de software (zowel open source als closed source software) wordt beschouwd als niet-tastbare goederen die gemakkelijk en snel kunnen worden overgedragen naar afgelegen locaties over de hele wereld, tegen geen of aanzienlijk lage kosten, kunnen we daarom concluderen dat de relevante geografische markt wereldwijd is.


1.3. Competitieve beoordeling
Volgens de bovengenoemde gegevens lijkt het erop dat Microsoft aanzienlijke marktmacht heeft, rekening houdend met de mening van de Commissie dat bedrijven met 80% van het marktaandeel 'superdominantie' naderen, en bedrijven met 90% van het marktaandeel nadert "Quasi-monopolie", dus de positie van Microsoft, is door de Commissie omschreven als "overweldigende dominante positie" (dominantie van één enkele firma). Afgezien hiervan zijn er aanzienlijke belemmeringen om de markt te betreden.


Ten eerste zijn de gebruikers gewend aan het specifieke besturingssysteem en zou het introduceren van een nieuw voor hen aanzienlijke kosten met zich meebrengen (in termen van tijd die wordt geïnvesteerd in het leren over het nieuwe besturingssysteem en kosten die het bedrijf zou moeten betalen om het personeel, enz.). De kosten die de toetredende concurrent zou moeten dragen, zijn ook aanzienlijk, en de onderneming zou een enorm risico met zich meebrengen. Ter ondersteuning van deze bewering staat het feit dat er een langdurige dominantie is van een enkel bedrijf, dat dateert uit de jaren negentig of zelfs eerder. Wat betreft de compenserende afnemersmacht, zoals ik al zei, maakt het feit dat de meeste gebruikers bekend zijn met één type besturingssysteem, en dat dit al een hele tijd zo is, maakt het moeilijk om een nieuw besturingssysteem te introduceren dat langdurig gebruikers van een en hetzelfde besturingssysteem zou aantrekken.


9 United Brands Company en United Brands Continentaal BV tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen/European Communities. (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61976J0027:NL:HTML, geraadpleegd op 9.11.2013.)


Zoals we weten uit de theorie van het mededingingsrecht (the theory of competition law), is dominantie op zich niet verboden, maar misbruik daarvan. Het is interessant hoe Microsoft haar marktpositie in de loop van de tijd heeft behouden en een solide basis vormt voor jurisprudentie zowel in de VS als in de EU met betrekking tot kwesties met betrekking tot misbruik van dominantie.

Aan de andere kant, is de markt voor mobiele software en tablet wat meer gesegmenteerd, al is er een zichtbare dominantie van het Android-besturingssysteem. Rekening houdend met het feit dat elk bedrijf dat zou besluiten om de markt voor mobiele / tablet OS te betreden, vrijwel kosteloos zou kunnen profiteren van de open source technologie. Dat gezegd hebbende, zouden de belemmeringen om de markt te betreden gemakkelijk kunnen worden overwonnen en nieuwkomers (entrants) zullen waarschijnlijk binnenkort hun geluk beproeven, aangezien ze niet veel te verliezen hebben.

Er is niet veel jurisprudentie over de concurrentie op deze markt, behalve de recente klacht van Microsoft, Nokia, Oracle en anderen met betrekking tot de embedded Google-applicatie op Android-apparaten. Het valt nog te bezien hoe deze zaak zou worden ontwikkeld (developed), wat zeker nieuwe richtingen/directions voor toekomstige zaken/future cases zou opleveren.

1.4. De problemen met betrekking tot de relatie tussen de open source software en propriëtaire software
Laten we de eerder genoemde kwestie van “refusing to supply/weigering om te leveren” bekijken als een niet-prijsgericht  misbruik van een dominante onderneming (a conduct of a dominant firm). In het geval Sun Microsystems v. Microsoft (ik nam dit voorbeeld omdat ik het relevant vond, rekening houdend met het feit dat Sun uiteindelijk begon met het ontwikkelen van de open source projecten en de problemen die het tegenkwam gemakkelijk kunnen worden gekoppeld aan die van de open source software), ingediend door Sun een klacht tegen Microsoft, waarin wordt gesteld dat Microsoft inbreuk (infringed) heeft gemaakt op Artikel 102 VWEU10 en dus misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie door te weigeren informatie te verstrekken die nodig is voor de ontwikkeling (development) van software die volledig compatibel is en kan samenwerken (interoperate) met de PC-besturingssystemen van Microsoft (Microsoft’s PC operating systems). Microsoft is schuldig bevonden met betrekking tot de inbreuk (infringement) op artikel 102, hetgeen tot uiting komt in de weigering om Windows Media Player te leveren en koppelverkoop.


10 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie


Een van de meest gevoelige problemen in dit geval is een definitie van ‘interoperabiliteitsinformatie’, inclusief de impact ervan op de intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Laten we de definitie van deze en andere technische termen die in het besluit van de Commissie worden gebruikt, uitleggen (aangezien het belang ervan later zal worden aangetoond). De definitie van interoperabiliteit uit Richtlijn 91/250 / EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's11 is in dit besluit omarmd. De richtlijn beschrijft interoperabiliteit als het vermogen om die informatie uit te wisselen en onderling te gebruiken, een vrij ruime definitie. Echter, er is geen uniforme definitie van interoperabiliteit die daadwerkelijk wordt gegeven door de IT-experts en die algemeen wordt aanvaard op het gebied van computersoftware en de wet (the law). Op dit punt is het onvermijdelijk om een ​​aantal technische verduidelijkingen aan te brengen om uit te leggen waarom de door de Commissie opgelegde maatregelen in de toekomst waarschijnlijk niet zullen voorkomen dat soortgelijke problemen met (zowel propriëtaire als open source) software kunnen worden voorkomen.

Een “protocol” is door de Commissie gedefinieerd als "een reeks regels voor onderlinge verbinding en interactie tussen verschillende instanties van Windows Work Group Server-besturingssystemen en Windows Client PC-besturingssystemen die op verschillende computers in een Windows Work Group-netwerk worden uitgevoerd” (“a set of rules of interconnection and interaction between various instances of Windows Work Group Server Operating Systems and Windows Client PC Operating Systems running on different computers in a Windows Work Group Network”)12. Een “data formaat/gegevensformaat” is een specifieke manier om informatie (information) te coderen (encoding)—coderende informatie—om deze op te slaan (to store) en te verzenden (transit). Computeropslagsysteem (Computer storage system) kan informatie opslaan in de vorm van reeksen (series) nullen en enen (0s and 1s), die vervolgens worden omgezet in gestructureerde informatie, volgens specifieke instructies. Application Programming Interface (API) is een reeks gestandaardiseerde verzoeken (a set of standardized requests). Simpel gezegd, API wordt gebruikt als een tussenpersoon tussen de twee programma's, waarbij het vragende programma API nodig heeft om enkele basisfuncties uit te voeren, zoals toegang (access) tot het bestandssysteem (file system). Een interface kan worden gedefinieerd als een formele beschrijving van hoe bepaalde programma's / software componenten met elkaar moeten communiceren.

De broncode / source code (ook wel bron (source) of code genoemd) is een softwareversie, een versie van software zoals deze oorspronkelijk is geschreven (d.w.z. in een computer getypt) door een mens/human) in platte tekst/plain text (d.w.z. door mensen 


11 The Directive 91/250/EEC definition of the interoperability: De Richtlijn 91/250 / EEG-definitie van de interoperabiliteit: "Overwegende dat deze functionele interconnectie en interactie algemeen bekend staat als" interoperabiliteit "; overwegende dat een dergelijke interoperabiliteit kan worden gedefinieerd als het vermogen om informatie uit te wisselen en de uitgewisselde informatie onderling te gebruiken ”, Richtlijn 91/250 / EEG van de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (http://eur-lex.europa.eu /LexUriServ/LexUriServ.do? Uri = CELEX: 31991L0250: EN: HTML, geraadpleegd op 13.11.2013.)
12 T-201/04 Microsoft Corp. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (http: // eurlex. Europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0201:NL:HTML geraadpleegd op 13.11.2013.)


leesbare alfanumerieke tekens/i.e., human readable alphanumeric characters)13. Het wordt vertaald (translated) in “binary code/binaire code” (0s en 1s) die de computer kan begrijpen, en het wordt vervolgens uitgevoerd (executed) door de computer. Deze vertaling wordt uitgevoerd (executed) door een ander computerprogramma genaamd “compiler”. De implementatie van een protocol (een interface of een specifiek dataformaat/data format) is opgenomen in de broncode/source code, die vervolgens instructies geeft aan het computerprogramma hoe te handelen (to act) in het geval (in case) een specifieke interface wordt aangeroepen (called) door een ander computerprogramma. In een specifieke set interfaces, zijn er veel manieren waarop bepaalde computerprogramma's specifieke bewerkingen kunnen uitvoeren/opereren. In een specifieke set interfaces, zijn er veel manieren waarop bepaalde computerprogramma's specifieke bewerkingen kunnen implementeren, en ze hoeven niet identiek te zijn.

Daarom, is het hoogst twijfelachtig dat twee of meer implementaties van dezelfde interface identiek zouden zijn, behalve de mogelijkheid van eerdere overeenstemming (agreements) tussen de ontwikkelaars (developers). Daarom, zijn er problemen (issues) met hun compatibiliteit, die op een zeer subtiele manier kunnen worden gecreëerd, waarbij ze ontsnappen aan de regels (escaping the rules) die door de wet (the law) zijn bepaald, of de rechtsmiddelen (remedies) die door de Commissie zijn vastgesteld. Dienovereenkomstig, zijn er twee manieren om dit te doen, namelijk “information hiding/informatie verbergen” en  “encapsuling/inkapseling” methoden, met een heel mooi verschil tussen de twee. Aangezien het bekendmaken van een interface niet veel te maken heeft met het bekendmaken van de implementatie ervan, kunnen we zien dat Microsoft’s argument—het argument van Microsoft met betrekking tot auteursrechtelijke bescherming (copyright protection) van de interface zwak/weak is.

“In de informatica, in computer science, is het verbergen van informatie het principe van de scheiding van de ontwerpbeslissingen in een computerprogramma die het meest waarschijnlijk zullen veranderen, waardoor andere delen van het programma worden beschermd tegen ingrijpende wijzigingen (extensive modification) als de ontwerpbeslissing (the design decision) wordt gewijzigd. De bescherming/protectie omvat het voorzien in een stabiele interface die de rest van het programma beschermt/protect tegen de implementatie (de details die het meest waarschijnlijk zullen veranderen).”14

Gegevensformaten (Data formats), protocollen en interfaces worden gespecificeerd in “standaarden”, e.i. formele documenten geproduceerd door “Standard Setting Organisations” (SSO). Ze kunnen net zo goed worden geleverd door een bepaald software platform, zonder verwijzing naar een formeel document. Hun relevantie is vrij aanzienlijk, vooral in ITC-markten, die aanzienlijke netwerkeffecten/network effects omvatten. Daarom, lijkt het verbergen of wijzigen van interfaces, protocollen en gegevensformaten/data formaten niet op basis van technische verdiensten, maar alleen om concurrenten te dwingen tijd en middelen te verspillen om de compatibiliteit met het dominante bedrijf te bereiken en te behouden, niet verenigbaar met de beginselen van 


13 De definitie is overgenomen van http://www.linfo.org/source_code.html (geraadpleegd op 13.11.2013.) 14 www.princeton.edu (geraadpleegd op 13.11.2013.)


een eerlijke concurrentie. Strategie die bekend staat als “embrace, extend and extinguish/omarmen, uitbreiden en blussen” die door Microsoft wordt gebruikt, is ook een subtiele manier om hindernissen te creëren voor de competitie of concurrentie.

Ten eerste, omarmen zij (dominante firma) de software op basis van de duidelijk gedefinieerde open standaarden, en maken deze volledig interoperabel met de software van Microsoft. Op dit moment, is de software compatibel met elk beschikbaar programma, en kunnen gebruikers vrij kiezen uit de programma's die ze willen gebruiken. In deze periode, maakt het dominante bedrijf actief reclame voor het programma om zoveel mogelijk gebruikers aan te trekken en hen ertoe aan te zetten de implementatie ervan te accepteren. Daarna breidt het dominante bedrijf de software uit, inclusief eigen functies die nuttig maar niet gestandaardiseerd zijn. Deze functies zijn niet compatibel met de andere beschikbare softwareprogramma's, waardoor de communicatie met andere programma's wordt belemmerd. Naarmate ze meer gebruikers ertoe verleiden het programma te gebruiken, blijven ze de standaarden veranderen in die mate dat het voor andere programma's onmogelijk wordt om op wat voor manier dan ook met het programma te communiceren en ermee samen te werken.

Er zijn veel meer problemen met betrekking tot het dominante bedrijf (Microsoft), maar ik zal het niet uitdiepen aangezien het buiten het bestek van dit document valt. Ik wilde alleen maar beschrijven hoe de open source software en zijn interoperabiliteit potentieel in gevaar kunnen worden gebracht met betrekking tot de rechtsmiddelen (remedies) die door de wet (the law) worden opgelegd. Soortgelijke kwesties/issues zijn ook in het buitenland (overseas) besproken, en sommige aspecten ervan zullen ook in een later stadium worden besproken, met betrekking tot de contactpunten met juridische oplossingen / adviezen van de EU (to the points of contact with EU legal solutions / opinions).

Met betrekking tot de tweede waargenomen markt, namelijk de markt voor mobiele software / tablet software, zijn de zorgen geuit over het koppelen van de zoekmachine/search engines aan de software (op een enigszins vergelijkbare manier werd Microsoft beschuldigd van het koppelen van Windows Media Player 15 jaar geleden), omdat Android OEMs15 Google apps op startschermen plaatste als onderdeel van hun contractuele verplichtingen. Daarom, heeft het "FairSearch" initiatief van 17 bedrijven onder leiding van Microsoft, waaronder Nokia en Oracle, een klacht ingediend bij EC, met het argument dat Google oneerlijk handelt omdat het zijn Android-besturingssysteem gratis weggeeft aan bedrijven voor mobiele apparaten, op en onder de 


15 OEM staat voor "Original Equipment Manufacturer." Dit verwijst naar een bedrijf dat hardware produceert om op de markt te worden gebracht onder de merknaam van een ander bedrijf. (http://www.techterms.com/definition/oem, geraadpleegd op 13.11.2013.)


voorwaarde dat het applicaties zoals YouTube en Google Maps zijn verwerkt en prominent weergegeven.

Google betrad de mobiele / tablet OS markt met behulp van de open source software, daarom omarmde het de open source technologie en kon het het besturingssysteem aanbieden for free. Dit was een uitbreiding (extension) van de eerdere klacht (complaint) van Microsoft, over haar praktijken in verband met haar dominantie op de online zoek- en advertentiemarkten. In dit geval, beweert Microsoft dat Google heeft geprobeerd op concurrentieverstorende wijze (in an anti- competitive manner) te profiteren (take advantage) van de open source software om zowel de zoek/search- als de advertisement/advertentiemarkt te domineren. Deze klacht (complaint) wordt momenteel door de Commissie in behandeling genomen, dus we hebben geen mening van de Commissie over deze kwestie/issue, maar we kunnen grofweg enkele kenmerken/features van de zaak onderscheiden, zelfs zonder deze klacht.

Hoewel we bepaalde overeenkomsten tussen de twee gevallen kunnen opmerken, is er één feit dat een aanzienlijk verschil maakt. Windows Media Player is gebundeld in het Windows-besturingssysteem/Windows OS en maakte het moeilijk voor gebruikers om in plaats daarvan een andere mediaspeler te kiezen. Echter, volgens mijn bescheiden gebruikerservaring, in het geval van een Google-applicatie die is ingebed in Android, is Google-zoekopdracht opgenomen in het Android-systeem, maar gebruikers zijn niet verplicht om het te gebruiken, ze kunnen elke andere zoekmachine downloaden die ze willen, zonder enige druk. Bovendien, is het voor hen niet moeilijk om dit te doen, en het mag geen aanleiding geven tot bezorgdheid vanuit het oogpunt van het mededingingsrecht (from the competition law standpoint), aangezien de consumenten geen moeilijkheden zullen ondervinden wanneer zij overschakelen naar een andere zoekmachine. En het gebruik van de open source software kan sommige leden van de open source gemeenschap/open source community storen, maar het is niet onwettig en schendt geen van de licenties ervan. Bovendien, is het gebruik van de open source technologie beschikbaar voor elke concurrent (competitor) die besluit het te omarmen, en het is ook zeer gunstig voor de consumenten. Ik zal deze klacht niet diepgaand analyseren, aangezien ik niet genoeg informatie over de kwestie heb, maar naar mijn bescheiden mening lijkt de toestand van de concurrentie (competition) en het consumentenwelzijn (consumer welfare) aanzienlijk beter te zijn dan in de vorige markt (desktop / PC-besturingssysteem/PC OS), en het is moeilijk om te wijzen op bepaalde concurrentieverstorende (anticompetitive) “objecten of effecten”.

De openheid van open source technologie bood veel mogelijkheden voor concurrenten (competitors) en klanten (consumers), waardoor het gemakkelijk werd om de markt te betreden, te concurreren op basis van verdiensten en de klant een goede service te bieden tegen een lage prijs. Volgens de beschikbare gegevens, lijkt de markt voor mobiele software iets competitiever te zijn dan de markt voor laptop/ PC OS market. Het is bewezen dat open source technologie een concurrentievoordeel is, dat door elk van de concurrenten op de markt kan worden gebruikt.

2. Mededingingsrechtelijke zorgen met betrekking tot MySQL in het licht van de Sun Oracle-zaak
In het algemeen gesproken, in het geval dat open source software betrokken is bij een fusie, is het noodzakelijk om enkele van zijn specifieke kenmerken te benadrukken om bronnen van mogelijke problemen te verklaren. Ten eerste, is het nodig om het marktaandeel van de open source software, dat wil zeggen het marktaandeel, te bepalen. De open source-programma's worden vaak niet verspreid via klassieke distributiekanalen. Aangezien brancherapporten doorgaans betrekking hebben op het marktaandeel dat verband houdt met de verkoop van commerciële producten, worden die open source programma's die ook gratis zijn, mogelijk niet opgenomen. Aangezien er een aantal manieren zijn (a number of ways) om toegang te krijgen tot de broncode (source code), zou het problematisch zijn om alle leveranciers (suppliers) te identificeren.

Bovendien, is het vaak ingewikkeld om het werkelijke aantal downloads te bepalen dat door de gebruikers wordt uitgevoerd. Naast het meten van het marktaandeel, is een andere moeilijkheid voor mededingingsautoriteiten (competition authorities) om te bepalen of en in hoeverre de open source oplossingen een bruikbaar alternatief kunnen zijn op de relevante markt, dat wil zeggen of de open source versie van een product die van een product adequaat kan vervangen, de propriëtaire software. De functionaliteit van het product is daarbij cruciaal. Als we bijvoorbeeld Libre Office, een free en open source software die tekstverwerkingshulpmiddelen (processing tools), spreadsheets, databases, afbeeldingen (graphics) en presentaties bevat, vergelijken met Microsoft Office, is het niet voldoende om de componenten met vergelijkbare doeleinden binnen elk ervan te identificeren om om te concluderen dat ze substitueerbaar zijn, of dat Libre Office feitelijk een serieuze concurrentiedreiging voor Microsoft Office vormt. -- Dit zou kunnen gebeuren als Libre Office-ontwikkelaars/Libre Office Developers toegang zouden krijgen tot noodzakelijke informatie van Microsoft, waardoor Libre Office absoluut compatibel zou zijn met Microsoft Office (en hoogstwaarschijnlijk zeer competitief zou zijn).

Bovendien, maken bepaalde functies die zijn afgeleid van de open source herkomst het meer of minder aantrekkelijk voor de gebruikers, in vergelijking met de propriëtaire versies. Wat betreft de commerciële levensvatbaarheid van de open source software, kan het toevoegen van nieuwe functies bepaalde problemen veroorzaken als ze niet worden gereguleerd door de gemeenschap/community van gebruikers/users, wat bijgevolg een negatief effect heeft op de prestaties ervan. Bovendien, als de mededingingsautoriteiten (competition authorities) vaststellen dat de OS software in feite een levensvatbare vervanger en een efficiënte concurrent voor de propriëtaire software is, is het noodzakelijk om het marktaandeel ervan te kwantificeren, wat vrij gecompliceerd is gezien het feit dat hun inkomsten (revenue) niet worden gegenereerd door verkoop (sale) van de broncode (source code) of software met de ingebouwde broncode/incorporated source code.

Daarnaast, kan de vervlechting van de propriëtaire en de open source licenties een aantal problemen veroorzaken, met betrekking tot de open source software en de bijbehorende licenties, wat reacties uitlokt van de open source softwaregemeenschap/open source community. Ook, vormt de complexe aard van de dubbele licentieverlening (dual licensing) een uitdaging voor de mening van de Commissie over dubbele licentieverlening als een minnelijke oplossing voor zowel de open source als de commerciële versie van MySQL die onder hetzelfde dak bestaat. Bovendien, de bescherming (protectie) van de consument als een van de doelstellingen (objectives) van het mededingingsrecht/competition law, beweert in zekere zin de open source software (inclusief de gebruikers natuurlijk) te beschermen vanwege de kwetsbaarheid die wordt veroorzaakt door de openheid. Met al deze factoren moet rekening worden gehouden wanneer de bedrijven die de propriëtaire en de open source software distribueren, besluiten een overname of fusie uit te voeren.

In het geval van Sun Oracle, heeft de Commissie uitvoerig onderzocht hoe het open source karakter van MySQL de analyse beïnvloedt van de diverse kwesties die van groot belang zijn voor de beoordeling van niet-gecoördineerde fusies onder de SIEC test. Er waren veel aspecten waarmee rekening moest worden gehouden, zoals het open source karakter van MySQL bij het bepalen van de “competitive force/concurrentiekracht”, de geschiktheid en stimulans van Oracle om MySQL na de transactie te degraderen, de waarschijnlijkheid van voldoende en tijdige vervangingsinvoer na de fusie, het evalueren van de aanvaardbaarheid van Oracle's publieke aankondiging (announcement), enz.

We zullen later zien hoe deze kwesties door de Commissie werden aangepakt, en waarom de open source gemeenschap/open source community bezwaar maakte tegen de fusie. Er waren ook andere zorgen, zoals die met betrekking tot Java over het toekomstige gedrag van Oracle in het geval van de fusie, en mogelijke afschermingstrategie om Java te controleren ten koste van zijn downstream concurrenten (downstream competitors). Bovendien, zou een mogelijke verslechtering van de Java licensing aan zijn downstream-concurrenten/downstream competitors hen kunnen degraderen, en ook zou de voorkeur voor de ontwikkeling/development van nieuwe Java specificaties voor het exclusieve voordeel van zijn eigen software ze minder efficiënt kunnen maken. Later, zullen we ook een overzicht geven van deze kwesties/issues met betrekking tot Java, en deze bespreken in het licht van de bovengenoemde case.


2.1. De open source-licenties / The open source licensing
Laten we nu een blik werpen op de grondbeginselen van open source licenties. Richard M.Stallman16 realiseerde zich tijdens zijn werk aan het Massachusetts Institute of Technology, dat bepaalde softwarelicenties opmerkelijk beperkend (restrictive) waren voor de rechten van de gebruikers (users' rights), en het repareren (fixing), aanpassen (adapting) en ontwikkelen (developing) van software door de programmeurs belemmerden/hinderden omdat ze de toegang tot de broncode/source code blokkeerden omdat de softwareleveranciers/vendors bezorgd raakte over intellectuele eigendomsrechten (intellectual property rights). Volgens hem, dwarsbomen deze licenties de manier waarop de software werd ontwikkeld en gebruikt door de hackers en programmeurs die aan de ontwikkeling ervan werken. Hij was van mening dat de programmeurs vrij met elkaar moesten blijven samenwerken, om fixes bij te dragen voor het algemeen openbaar belang, en zag ontwikkeling/development in een gemeenschapscontext/community context waar mensen kunnen profiteren (benefit) van de innovaties en verbeteringen (improvements) die door de anderen zijn gecreëerd, terwijl ze toch toeschrijven (giving attribution) en waardering (appreciation) voor de inspanningen (efforts) van individuele programmeurs.

Hij geloofde ook dat de eigen propriëtaire ontwikkeling van de software tal van problemen zou veroorzaken met betrekking tot de beveiliging/security, verlies van innovatie, incompatibiliteiten en dergelijke, deels omdat het aantal skilled/bekwame, ongedwongen programmeurs die in staat zijn om de broncode/source code te analyseren en corrigeren, zou afnemen. In een poging om deze problemen op te lossen, in samenwerking (coordination) met hoogleraren (law professors) in de rechten, publiceerde hij GPL (General Public License). De kern van de GPL licentie werd onthuld in de preambule: "wanneer we het hebben over vrije software, verwijzen we naar vrijheid, niet naar prijs. Onze algemene openbare licenties zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat u de vrijheid hebt om kopieën van vrije software te verspreiden (en kosten in rekening brengen voor de dienst als u dat wenst), dat u de broncode ontvangt of deze kunt krijgen als u dat wilt, dat u de software of onderdelen ervan in nieuwe vrije programma's kunt wijzigen en dat u weet dat u deze dingen kunt doen."17

"when we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our general public licenses are designed to make sure you have the freedom to distribute copies of vrije software (and charge for the service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or pieces of it in new free programs; and that you know that you can do these things."

Stallman en andere activisten van softwarevrijheid (software freedom activists) hebben “copyright” omgezet (reversed) in “copyleft”, aangezien de propriëtaire softwareontwikkelaars/developers copyright gebruiken om de vrijheid van de gebruikers weg te nemen; en 


16 The most famous software freedom activist (since 1983.) and computer programmer, founder of Free Software Movement and president of the Free Software Foundation. Studied at Harvard University and Massachusetts Institute of Technology, where he also worked.
17 FSF, GNU General Public License, Preamble; http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html (accessed 17.11.2013.)


“copyleft” wordt gebruikt om die vrijheid te garanderen. Het onderliggende doel van dit soort licenties is dus, om iemand het recht te ontzeggen om een ​​code op een exclusieve manier te exploiteren. Om ervoor te zorgen dat de software een breed publiek (audience) van ontwikkelaars (developers) en gebruikers (users) bereikt, moeten ze alle of de meeste rechten opgeven die door het auteursrecht (copyright) worden verleend aan degenen die de software kunnen verspreiden en exploiteren. Het bereikt het belangrijkste doel van de open source gemeenschap/open source community – vrijheid. Deze vrijheid staat haaks op de traditionele copyright licensing/auteursrecht licenties, en dat is een “point of collision/botsing”, tussen de rechten (rights) verleend door een open source licentie en de rechten die worden verleend (granted) door een traditionele IP licentie.

In het geval van Sun Oracle, was de poging om het probleem op te lossen het “dual licensing” model (het "dubbele licentiemodel"), waardoor MySQL beschikbaar kan zijn onder commerciële licentie, en tegelijkertijd onder de open source (GPL) licentie. Echter, is die oplossing niet zo eenvoudig als het lijkt. In het volgende deel zal ik uitleggen waarom de toepassing (application) van het dubbele licentiemodel niet zo'n gemakkelijke oplossing is.

2.2. Controverse over het MySQL-model voor dubbele licenties
Dubbele licentieverlening (Dual licensing) is enigszins problematisch omdat het afhankelijk is van de toekenning (assignment) van auteursrechten/copyright en de bereidheid van externe ontwikkelaars/third-party developers om afstand te doen (to renounce) van het eigendom (ownership) van de code en deze af te staan ​​aan een controlerend bedrijf of een organisatie. Het voordeel van dit model is de perceptie dat het bedrijven stimuleert om code vrij te geven onder een vrije softwarelicentie. Dit soort licenties en copyright assignment/
auteursrechttoewijzing werd door sommige ontwikkelaars/developers als een aanvaardbaar (tolerable) compromis beschouwd. Brian Aker, de primaire ontwikkelaar van Drizzle,18 benadrukt echter dat: "Dubbele licentiëring dwingt elke ontwikkelaar die wil bijdragen in de positie van ofwel afstand doen van zijn rechten en toe te staan dat zijn werk terechtkomt in commerciële software, ofwel een vork van de software met hun wijzigingen. Het creëert in wezen monopolies die alleen kunnen worden doorbroken door de software te forken”,  “dual licensing forces any developer who wishes to contribute into a position of either giving up their rights and allowing their work to end up in commercial software, or creating a fork of the software with their changes. In essence it creates monopolies which can only be broken via forking the software,”,19 en het is niet zeker of de nieuwe versies van de code permanent vrij zullen blijven. Aker schreef ook: “The GPL’s approach (aanpak) is to provide a stick or carrot. If you are open source, then you don’t pay, assuming that you are ‘the right’ sort of 


18 Een afsplitsing/fork van MySQL
19 “MySQL – A Controversial Dual Licensing Model/MySQL - een controversieel model voor dubbele licenties”, door Richard Hillesley; “Linux User and Developer”, uitgave 132 - Het maandblad voor de GNU generatie, 22.9.2013. (www.linuxuser.co.uk, geraadpleegd op 24.11.2013.)


open source. If you are closed source or pick a license which is not compatible with the GPL, you are forced into paying for use of a commercial license. Wanneer u ‘betaalt’ voor open source, wordt de vrijheid die oorspronkelijk aan de eindgebruiker werd geboden, verwijderd. In het geval van incompatibele open source licenties, wordt ook u gedwongen om de verleende vrijheid en mogelijk de vrijheid die u aan uw eigen werk hebt verleend, op te heffen. Neem elke huidige distributie van een Linux distributie en doe onderzoek/research naar licenties daarin. De verwarde puinhoop die wordt gevonden, zal iedereen in verwarring brengen. MySQL zelf kon slechts een deel van dit probleem oplossen door een ‘FLOSS Exception/FLOSS Uitzondering’ aan te bieden voor de delen van de code die het bezit.”20

Het probleem van de dubbele licentieverlening van MySQL bereikte een kritiek stadium toen Sun MySQL in 2008 kocht, en tijdens de overname van Sun door Oracle. Dit werd vooral benadrukt na de overname van Oracle/Sun, toen Oracle besloot om bepaalde extensies toe te voegen aan de commerciële versie van MySQL door middel van eerder beschikbare API's, die niet beschikbaar waren voor gebruikers van de GPL'd21 versie van MySQL. Eigenlijk, beweert MySQL AB22 dat de commerciële versie van MySQL, die equivalent is aan die van vrije software, kan worden toegevoegd aan eigen propriëtaire embedded producten zonder vereisten (requirements) waaraan fabrikanten (manufactures) moeten voldoen (to comply) wat betreft het vrijgeven/releasing van wijzigingen/changes aan de gemeenschap/community, en daarom verleent dit een commercieel voordeel voor MySQL AB. Sommige ontwikkelaars/developers waren niet echt overtuigd (persuaded) van deze redenering.

Josh Berkus, een ontwikkelaar/developer van PostgreSQL, beweerde dat de meeste inkomsten van MySQL AB werd gegenereerd door middel van traditionele mechanismen voor het verkopen van de open source software, zoals abonnementen (subscriptions), ondersteuning (support) en onderhoud (maintenance). Hij zei ook: “MySQL AB heeft de het grootste deel van haar directe inkomsten uit ondersteuningscontracten (from income support contracts) in plaats van uit licenties (licensing). Terwijl deze ‘abonnementen (subscriptions)’ werden genoemd en vermoedelijk kwamen met commercieel gelicentieerde add-ons, Klanten waren duidelijk dat wat ze wilden en kochten was het MySQL’s fanatieke support team (het support team van MySQL) en niet de gepatenteerde add-ons waarvan de meeste inferieur waren aan open source alternatieven.”23


20 Ibid.
21 Licensed under GPL
22 Software company, acquired by Sun Mycrosistems in 2008.
23 “MySQL – A Controversial Dual Licensing Model”, by Richard Hillesley; “Linux User and Developer”, Issue 132 – The monthly magazine for the GNU generation, 22.9.2013. (www.linuxuser.co.uk, accessed on 24.11.2013.)


Het grootste probleem met betrekking tot het dual licensing model / dubbele licentiemodel is de afhankelijkheid van copyrightoverdracht (copyright assignment). Het is moeilijk voor een project om vooruitgang te boeken als er problemen/issues zijn met betrekking tot het eigendom van de code (the ownership of the code). Mechanismen zoals toekenning van auteursrechten (copyright assignment), dual licensing model (model voor dubbele licenties) en contributor license agreements (CLA)/bijdragerslicentieovereenkomsten (CAO) kunnen interessant zijn voor deelnemende bedrijven (participating companies), maar ze vormen een obstakel omdat ze het gemeenschapsgevoel belemmeren dat cruciaal is voor een open source project. De combinatie van dubbele licenties (dual licensing) en overdracht van auteursrechten (copyright assignment) leidt tot een gebrek (lack) aan transparantie met betrekking tot de aanstaande richting en licentieverlening met betrekking tot de code. In het geval dat het recht op bezit van een stuk van de code wordt toegewezen aan een derde partij (third party), krijgen ze doorgaans het recht om de code vroeg of laat onder een andere licentie vrij te geven, vroeger of later, en de nieuwe licentie kan verschillen vergeleken van die van de open source programma's. Een code die “eigendom” is (being “owned”), komt neer (boils down) op een “bezit” (to being an “asset”) dat daarom kan worden verkocht (sold) of hergebruikt (reused). Daarom, is een project dat een specifieke eenheid of unit vertegenwoordigt die geen eigendom is van iemand (not owned by anyone), aanzienlijk aantrekkelijker voor de ontwikkelaars/developers, en is het beter bestand (resistant) tegen divisies in vergelijking met een product dat wordt gecontroleerd door een bepaald bedrijf (particular firm). Daarom, als de code voor een bepaald project eigendom is van één bedrijf (owned by one company), is het onwaarschijnlijk dat andere bedrijven (firms) eruit zullen stappen en willen bijdragen (contribute) aan het project.

Een bedrijfseigen softwarebedrijf (a proprietary software company) wordt aangetrokken door de open source, omdat het verbinding biedt met de hele gemeenschap (community) van ontwikkelaars (developers) en gebruikers (users), aangezien de voordelen (benefits) van een dergelijke verbinding (connection) lagere kosten beweert, kansen op toekomstige samenwerking (prospective collaboration), softwarebibliotheken (software libraries) en mogelijkheden (possibilities) om toegang (access) te krijgen tot uitstekende input van verschillende soorten bronnen (sources). De typische bedrijfscultuur (corporate culture) noemt het maximaliseren van het rendement op de investeringen (returns on the investments) als de belangrijkste doelstelling (major objective), zonder sentimentele opvattingen over de open source elementen. Echter, de open source is echter meer dan alleen een licentie en belofte en aan de hand van voorbije gebeurtenissen (passed events) kunnen we zien dat bedrijven (companies) vaak veranderen, en dat er “activa (assets)” worden gekocht (purchased) en verkocht (sold).

Het heeft niet veel zin aan een licentie als het eigendom (the ownership) van een project is overgedragen (ceded) aan iemand anders, zonder garantie (with no warranty), of als de code is verweven (intertwined) met bepaalde IP-overeenkomsten (IP agreements) die zeggenschap verlenen aan de holding (which grant control to the holding firm), en niet aan een niet- winstinstelling (non-profit institution). Brian Aker legde de tegenstelling tussen dubbele licenties en de open source als volgt uit: “At the heart of dual licensing is ‘ownership rights’, which inevitably come into conflict with the nature of open source. 

De open source projecten die de mogelijkheid van dubbele licenties (dual-license) behouden, komen in conflict met de ontwikkelaars/developers die de code bijdragen. Om de projecten door te laten gaan, moet de oorspronkelijke ontwikkelaar/developer zijn rechten op de code opgeven via auteursrechtoverdracht/copyright assignment (er is enige discussie / debate over de vraag of het auteursrecht/copyright gezamenlijk kan worden gehouden (be held in joint), maar dit wordt vaak betwist (disputed) door advocaten / lawyers). Dubbele licentieverlening (dual licensing) dwingt elke ontwikkelaar/developer die wil bijdragen in een positie waarin hij ofwel zijn rechten opgeeft en zijn werk in commerciële software laat terechtkomen, ofwel een splitsing (a fork) van de software creëert met zijn wijzigingen (with their changes). In wezen creëert het monopolies die alleen kunnen worden doorbroken via/door forking van de software... ”24


2.3. Discussie over het besluit van de Commissie met betrekking tot MySQL

Net na de aankondiging van de voorgenomen fusie, ontving Oracle een mededeling van punten van bezwaar (Statement of Objections) van de Europese Commissie (European Commission), waarin bezorgdheid werd geuit over de mogelijke fusie. De Commissie bleef stilstaan bij de vraag of de fusie zou leiden tot "aanzienlijke belemmering van de daadwerkelijke concurrentie binnen de EER". Aangezien de databasemarkt aanzienlijk geconcentreerd en verdeeld was over de drie belangrijkste databaseverkopers 25, is het geen wonder dat de Commissie besloot bepaalde vragen te stellen. De fusie viel binnen het kader van de Europese concentratieverordening, aangezien de transactie in kwestie een concentratie vormt in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening. Er zijn dus meerdere problemen die grondig moeten worden onderzocht; zou de concurrentie hierdoor worden beïnvloed, aangezien de transactie voldoet aan de vereisten van artikel 3, lid 1, onder b), en de omzetdrempels overschrijdt die zijn opgenomen in artikel 1, lid 2, van de concentratieverordening.

De problemen hadden betrekking op MySQL, Java, middleware en IT stack. In dit deel zullen we problemen met betrekking tot MySQL grondig onderzoeken. MySQL was Sun's belangrijkste database product, dat volgens Gartner Group26 in 2008 de populairste database ter wereld was en dat het op het punt stond te worden geïntegreerd in de softwareproducten van Oracle. Bovendien, een ander product van Sun's – Java “development environment/ontwikkelomgeving” is met veel van zijn open source implementaties 24 Ibid.
25 Oracle, IBM and Microsoft were the major players in database market (with total of 85% in terms of revenue) 26 https://www.gartner.com/doc/580908 (accessed on 16.11.2013.)


algemeen toegankelijk en de belangrijkste (intellectual property rights) intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, eigendom van Sun was een andere bron/source van zorg/concern.

Bovendien, is nog een andere belangrijke “ontwikkelomgeving/development environment” .Net, Microsoft's closed source environment (omgeving) die exclusief kan ontwikkeld (developed) op Windows. Wat de middleware betreft, waren Sun en Oracle geen naaste concurrenten (close competitors) op de markt en daarom zijn er geen bijzondere problemen mee verbonden. Apropos Solaris, de Commissie achtte het onwaarschijnlijk dat het zou worden aangetast (degraded) door Oracle, of dat het geen interoperabiliteit (interoperability) zou hebben, omdat dit geen enkel voordeel (any benefits) voor het bedrijf (the company) zou opleveren. Echter, Oracle heeft de ontwikkeling (development) van Opens Solaris enige tijd geremd, en als gevolg/resultaat daarvan, werd het besturingssysteem (operating system) “vermoord/killed” door Oracle. Echter, dit was slechts een opmerking tussen haakjes (a parenthetical remark) en zal hier niet verder worden uitgewerkt.

Omdat MySQL in de zaak een belangrijk controversieel onderwerp was, was het grootste deel van het onderzoek (investigation) en de beoordeling (appraisal) eraan gewijd (dedicated to it). Bij het beoordelen (appraising) van de marktdefinitie van MySQL, was er een vraag of ingebedde en niet-ingebedde databases een interne markt moesten vormen (constitute a single market), of elk een specifieke markt moesten vertegenwoordigen (represent a specific market), die werd opgelost (resolved) ten gunste (in favor) van de interne markt (single market). De Commissie heeft bevestigd (confirmed) dat de MySQL database een leider was in het web segment, ondanks (in spite) het kleine marktaandeel (its small market share), zodat er vragen moesten worden beantwoord over het beperken van de concurrentie (restraining the competition). De Commissie moest de concurrentiedruk (the competitive constraints) beoordelen (exerted) die MySQL vóór de transactie uitoefende, de mate (the extent) waarin het na de fusie (the merger) zou worden verwijderd, en hoe andere open source databases de concurrentiedruk van na de fusie zouden vervangen (replace the competitive constraint of post merger).

De Commissie heeft vastgesteld dat MySQL het potentieel heeft om concurrentiedruk uit te oefenen voor Oracle in het SME27 segment, en delen (parts) van het embedded segment, met uitzondering van het high-end segment en dat Oracle te maken zal krijgen met concurrentiedruk (competitive pressure) van de propriëtaire database leveranciers (proprietary database vendors) die het vóór de aankondiging concurrentiedruk oplegden van fusie (merger). Het ontdekte dat de prikkels en het vermogen (incentives and ability) om MySQL na de fusie te verslechteren, zouden worden beperkt door het open source karakter van MySQL.

De Commissie aanvaardde de openbare toezeggingen van Oracle (Oracle's public pledges), om MySQL te verbeteren en om MySQL voortdurend te ontwikkelen, samen met de commerciële versie ervan, en om geen commerciële licenties te eisen van externe leveranciers (third party) van opslag engines (storage engine vendors), aangezien zij van mening was dat de reputatie van Oracle (Oracle's 


27 Small and medium enterprises


reputation) binnen de open source gemeenschap of open source community in het geding zou komen in het geval van de overtreding. Het zou in het geding komen in het geval van de inbreuk. Dit zou bijgevolg negatieve gevolgen hebben voor Oracle. Bovendien, concludeerde het dat PostGreSQL de potentie heeft om Oracle in aanzienlijke mate te beperken, en dat het het gat (de leemte - gap) dat MySQL heeft achtergelaten, tijdig en voldoende kan “opvullen” (it can “fill in” the gap left by MySQL, in timely and sufficient manner). Het concludeerde ook dat de forks van MySQL zich zodanig kunnen ontwikkelen (develop to the extent) dat ze een concurrentiedruk vormen voor Oracle (to represent a competitive constraint for Oracle). In het volgende deel zal ik de zorgen van de open source gemeenschap of open source community herformuleren die zijn geuit in de brief 28 (letter 28) die werd gestuurd aan de voormalige commissaris voor mededinging (the former Commissioner for Competition), mevrouw Neelie Kroes, en de redenen tegen de goedkeuring van de fusie, die in het licht zullen worden besproken van het besluit van de Commissie (the Commission decision) en de feitelijke situatie op dit moment.

Het eerste probleem dat ze aanpakken, verwijst naar de verwachte beperkingen (anticipated restrictions) met betrekking tot de ontwikkeling (development) van de functionaliteit en prestaties van het MySQL softwareplatform/software platform. Als, Oracle Sun overneemt, is het dus waarschijnlijk dat de ontwikkeling (development) van de functionaliteit en prestaties van MySQL wordt beperkt (limited), en als dat het geval is, zal het zeker schade berokkenen (harm) aan degenen die MySQL gebruiken om de applicaties van stroom te voorzien (producing harm for those who use MySQL to power the applications). Ze voerden ook aan dat Oracle, de grootste verkoper (the leading seller) van de eigen databasesoftware (proprietary database software) die is ontworpen (designed) voor zeer grote ondernemingen (for very large enterprises), een dominante positie had in dit marktsegment, waardoor Oracle hoge vergoedingen kon rekenen en aanzienlijke inkomsten kon genereren. MySQL ontwikkelde ook meer functionaliteit, betrouwbaarheid en verbeterde prestaties, en bleek een uitzonderlijk belangrijk onderdeel van de databasemarkt te zijn - veel groter dan in feite kan worden gemeten door traditionele marktaandeelanalyse op basis van inkomsten. Bovendien zorgde MySQL voor een aanzienlijke concurrentiedruk op de prijzen die voor de propriëtaire databases in rekening werden gebracht, waardoor de licentiekosten die door Oracle of Microsoft in rekening worden gebracht, gematigd of verlaagd werden, inclusief turncoats van talrijke databaseservices voor ondernemingen aan het MySQL-platform.


28 The authors of the letter are: Richard Stallman, who is a software developer and software freedom activist and the main author of the GNU General Public License, the most widely used free software license. Stallman launched the Free Software Movement in 1983 and led the development of the GNU operating system (normally used together with the kernel Linux). KEI (Knowledge Ecology International) is a non-profit public interest organization, supporting work carried out earlier by the Consumer Project on Technology (CPTech), an organization that has in the past participated in a number of merger reviews, including those involving legal publishing, retail distribution, and media concentration and telecommunications regulation. KEI uses MySQL to power several different web page platforms, including those run by Free/Libre/ and Open Source (FLOSS) content management systems such as Joomla, Drupal and Wordpress. ORG (Open Rights Group) is a non-profit company founded in 2005 by 1,000 digital activists, is the UK’s leading voice defending freedom of expression, privacy, innovation, consumer rights and creativity on the net.


Aangezien het gedrag met betrekking tot de prijsverlaging uiteindelijk gunstig is voor de gebruikers, moet dit economische voordeel worden behouden door de fusie te verbieden. Aangezien de database van Oracle wordt beschouwd als dominant op de "oude" databasemarkt, is MySQL dominant voor de opkomende databasemarkten, en daarom beschouwt Oracle het als zijn belangrijkste toekomstige concurrent. Daarnaast benadrukten ze enkele redenen waarom het argument dat Oracle geen interesse of stimulans heeft om MySQL te beschadigen of te verslechteren, zwak is. Bovendien, in het geval dat Oracle de GPL-versie van de code niet goed host, kunnen andere bedrijven en individuele programmeurs de toekomstige ontwikkeling overnemen, zodat ze de GPL-code gemakkelijk in het nieuwe platform kunnen "forken". Laten we nu eens kijken naar de redenen waarom de open source-gemeenschap ervan overtuigd was dat Oracle er daadwerkelijk belang bij had om de open source-versie van de MySQL-database te degraderen.Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/02/07· Bijgewerkt door Priscilla F. Harmanus 🇳🇱

Dit is een nieuwe webpagina

Hier kunt u content plaatsen ✏️WIKI

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/#004682/  ✏️WIKI

 • Bron

  paginatitel » url · 
Dit is een nieuwe webpagina

Bijgewerkt door — Priscilla F. Harmanus


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact
 • What links here

  paginatitel » url ·  • Hoort bij

  Pierre Larouche Professor of Innovation and Law at Université de Montréal » therefore Professor of Competition Law - Tilburg University

  Richard M. Stallman, Author of the GNU General Public License (GPL), invented Copyleft and founder of the Free Software Foundation (FSF),.. Richard M. Stallman, een staf softwareprogrammeur bij het Artificial Intelligence Laboratory (AI Lab) van het Massachusetts Institute of Technology, worked at Harvard.Dit is een nieuwe webpagina

Bijgewerkt door — Priscilla F. Harmanus


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info